Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

(05/11/2019) Aprobación do prezo público da Escola de Música

 

(07/10/2019) Certificado do acordo plenario sobre a fixación festivos de carácter local en 2020

 

(07/10/2019) Acordo sobre a dación de contas ao Pleno das subvencións da DEPO Plan Concellos 2019

 

(27/08/2019) Exposición pública e cobranza en voluntaria dos padróns do imposto de bens inmobles (IBI) e do imposto de actividades económicas (IAE) correspondentes ao exercicio 2019

 

(05/08/2019)Exposición pública e cobramento dos padróns de mercado, feira e bancadas do 3T/2019

 

(05/08/2019) Orzamentos e Cadro de Persoal do ano 2019

 

(23/07/2019) Anuncio de cobranza relativo aos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas de 2019

 

(27/06/2019) Publicación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal da taxa por recollida de lixo

 

(19/06/2019) Decreto 2019-0550. Resolución da Alcaldía: delegación exercicio atribucións a favor dos/as concelleiros/as

 

(14/06/2019) Acta da Comisión de Avaliación para a selección de dúas prazas de informador/a turístico/a do Concello do Grove

 

(03/06/2019) Corrección de erros de convocatoria de sanitarios

 

(20/05/2019) Bases de Axudas para Contratación alumnos obradoiro dual " A Lanzada" por parte de empresas

 

(16/05/2019) Acta do Tribunal - selección administrativo interino - 15 de maio de 2019

 

(16/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo interino

 

(13/05/2019) Convocatoria e bases das subvencións para actividades de dinamización e promoción comercial, de hostalería e turismo . Anexos I, II, III e IV

 

(13/05/2019) Corrección de erros na convocatoria dunha praza de administrativo/a interino/a

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(09/05/2019) Certificado da XGL do acordo de aprobación de proposta e adxudicación da 'Bolsa Ernesto Otero Goday 2019'

 

(09/05/2019) Modificación da ordenanza fiscal da recollida do lixo 

(10/04/2019) Resolución de Alcaldía, puntuación definitiva baremo Operario de Instalacións Deportivas

 

(09/04/2019) Resolución da Alcaldía. Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección dun posto de administrativo/a interino/a (exp.: 292/2019) e data do exercicio da fase de oposición

 

(05/04/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais. Puntuación provisional de baremo de méritos

 

(04/04/2019) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha xardineiro/a – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha peón/peoa forestal – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

((29/03/2019) Bases e convocatoria para a concesión da segunda Bolsa Ernesto Goday do Concello do Grove

 

(29/03/2019) Período voluntario de cobranza das taxas do imposto de vehículos de tracción mecánica e de entrada de vehículos e reservas de espazo  (vaos) correspondentes ao exercicio 2019

 

(29/03/2019) Período voluntario de cobranza das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e mercado ambulante) correspondentes ao 1º trimestre de 2019

 

(28/03/2019) Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2019

 

(27/03/2019) Convocatoria para la contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais. Lista provisional de persoas admitidas e excluídas

 

(18/03/2019) Convocatoria dunha praza de administrativo interina

(18/03/2019) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección dun posto de administrativo do cadro de persoal plantilla do Concello do Grove

 

(10/03/2018) Mesas e locais Eleccións Xerais 2019

 

(04/03/2018) Resolución da Alcaldía. Proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo/a interino/a por acumulación de tarefas (6 meses)

 

(04/03/2019) Bases da convocatoria para a selección de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(04/03/2019) Subvención da Deputación de Pontevedra. Contratos Plan Concellos 2019

 

(01/03/2019) Subvención contratos Plan Concellos 2019 Deputación de Pontevedra

 

(26/02/2019) ACTA Tribunal auxiliar admintvo. n. 7 por acumulación de tarefas - de 25 febreiro 2019 (puntuacións)

 

(25/02/2019) DECRETO 2019-0061 [Resolución 25-02-2019 ANEXO corrección erro material listaxe definitva admitidos proceso aux admtvo acum tarefas 6 meses]

 

(21/02/2019) Resolución da Alcaldía para aprobar definitivamente a listaxe de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas

 

(29/01/2019) Dación de contas ao Pleno das resolucións presidenciais da Deputación de Pontevedra que aproban as solicitudes de subvención deste concello formuladas con cargo ao Plan Concellos 2018 correspondentes a diversos investimentos

 

(29/01/2019) Aprobación definitiva do expediente de desafectación do dominio público dunha parcela propiedade da Deputación de Pontevedra para a súa posterior cesión gratuíta ao Concello do Grove

 

(24/01/2019) Lista puntuación proba práctica e puntuación final do proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(18/01/2019) Lista definitiva de puntuación de valoración de méritos e data da proba práctica no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos

 

(14/01/2019) Exposición pública e cobranza dos padróns de lixo, auga, depuración e canon 2º semestre 2018

 

(11/01/2019) Lista provisional de puntuación de valoración de méritos no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(11/01/2019) Instrución de aplicación ao solo rústico, campamentos de turismo (exp.: 2097/2018)

 

(07/01/2019) Exposición pública e cobranza do padrón da taxa pola prestación de servizos en mercados municipais correspondente ao 4º trimestre do 2018

 

(04/01/2018) Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para aprticipar no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(28/12/2018) Publicación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da taxa de mercados municipais

 

(28/12/2018) Calendario fiscal do Concello do Grove para o exercicio 2019

 

(21/12/2018) Lista definitiva de candidatos a xurados

 

(18/12/2018) Resolución listaxe puntuacións definitivas do proceso selectivo dun operario/a de instalacións deportivas municipais.

 

(18/12/2018) Decreto Corrección de erros puntuación baremación do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas

 

(18/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(14/12/2018) Exposición pública do expediente de desafectación do dominio público dunha parcela propiedade da Deputación de Pontevedra para a súa posterior cesión gratuíta ao Concello do Grove

 

(14/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de técnico/a de Administración xeral, adscrito/a á área de Intervención

 

(13/12/2018) Delegación de atribucións do Pleno municipal na Xunta de Goberno Local

 

(10/12/2018) Criterios de Costas para servizos de tempada en praias 2019

 

(10/12/2018) Resolución resultados provisionais do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(04/12/2018) Resolución da Deputacion de Pontevedra sobre a concesión da subvención outorgada ao Concello do Grove para a subministración de bancos e papeleiras

 

(03/12/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos por procedemento de urxencia

 

(28/11/2018) Convocatoria para a realización da proba práctica para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas

 

(27/11/2018) Información pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e pádel surf, nas praias da provincia de Pontevedra 2019. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(22/11/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(16/11/2018) Publicación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da taxa de mercados municipais

Texto completo coa proposta da Alcaldía>

 

(15/11/2018) Acordo da XGL do 12/11/2018 sobre a publicación de criterios sobre a normativa de aplicación no solo rustico (sede electrónica)

 

(05/11/2018) Listado provisional de admitidos e excluidos para a praza de Auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas. Prazo de reclamación: 3 días desde a publicación na sede electrónica.

 

(22/10/2018) Lista definitiva coas puntuacións finais de persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A LANZADA"

 

(22/10/2018) Lista definitiva de alumn@s-traballadores/as seleccionad@s no Obradoiro dual de emprego.

 

(18/10/2018) Convocatoria á entrevista de persoal directvo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Lanzada"

 

(18/10/2018) Lista puntuacións definitivas de equipo directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Lanzada"

 

(18/10/2018) Lista puntuacións dos/as alumnos/as-traballadores/as preseleccionados/as para participar no Obradoiro dual de emprego "A Lanzada" e convocatoria para a entrevista persoal: 19/10/2018.

 

(15/10/2018) Listaxe provisional do proceso de seleción do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "A Lanzada" (O Grove)

Cartel informativo das listas provisionais.

 

(15/10/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 operario de instalacións deportivas municipais por procedemento de urxencia

 

(05/10/2018) Decreto de corrección de erros nas Bases a para provisión en réxime de interinidade dun posto técnico de Admón. xeral adscrito á área de intervención no Concello do Grove

 

(03/04/2018) Acta resultado selección prazo extraordinario Bolsa de EMprego Contratación LAboral Temporal Festa do Marisco 2018.

 

(02/10/2018) Acta resultado selección Técnico/a en Orientación Laboral. Puntuación da proba práctica e puntuación total.

 

(02/10/2018) Bases para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico de Administración xeral, adscrito á área de Intervención, do Ilmo. Concello do Grove

 

(01/10/2018) Apertura de prazo extraordinario Bolsa de Emprego da Festa do Marisco de 2018. (Apertura o día 2 de outubro de 2018).

Bases

Anexo I

Anexo II

 

(28/09/2018) Bases selección alumnos Obradoiro de de Emprego A Lanzada

 

(28/09/2018) Bases selección equipo directivo Obradoiro de Emprego A LAnzada

Baremo Dirección

Baremo Titoría

Baremo Docentes

Baremo Administrativos/as

 

(28/09/2018) Lista definitiva de puntuacións porceso de Selección Ténico/a en Orientación Laboral e convocatoria da proba práctica de oposición.

 

(26/09/2018) Resolución de Alcaldía Lista definitiva de puntuacións e resultados do sorteo de cada categoría da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018

 

(26/09/2018) Resolución Alcaldía resultado selección de Conserxe-Mantedores de Edificios.

 

(24/09/2018) Resolución Alcaldía Lugar do Sorteo.

ATENCIÓN LUGAR DO SORTEO EN SALA DAS CUNCHAS NO CONCELLO DO GROVE ÁS 09:30 DO DÍA 25 DE SETEMBRO.

 

(24/09/2018) Decreto de corrección de erros nas bases de enxeñeiro interino e ampliación de prazos

 

(21/09/2018) Lista de puntuacións definitivas da Bolsa de Emprego Festa do Marisco, e lista provisional das categoría de prazo excepcional Axudante Cociña e Operario Control Acceso Vahículos e data sorteo empates entre candidatos/as.

 

(20/09/2018) Puntuacións provisionais candidatos/as Orientador/a Laboral.

 

(19/19/2018) Resultado provisional da selección de Conserxes-Mantedores de Edificios. Prazo para presentación de reclamacións 2 días hábiles.

 

(19/09/2018) Listaxe de admitidos e excluídos proceso de selección Orientador/a Laboral

 

(14/09/2018) Convocatoria e bases para a provisión en réxime de interinidade dun posto de enxeñeiro/a de edificación

 

(14/09/2018) Apertura urxente da categoría de Ax. de Cociña para a Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco. Prazo 3 días hábiles

 

(13/09/2018) Convocatoria proba práctica conserxes, día 17 de setembro.

 

(13/09/2018) Listaxe provisional de puntuación das persoas candidatas nas categorías establecidas na Bolsa de Emprego para a Contratación Laboral Temporal da Festa do Marisco de 2018. Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o xoves da semana próxima, incluído).

 

(11/09/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(04/09/2018) Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(21/08/2018) Convocatoria de contratación laboral temporal de Tecnico/a de Orientación Laboral polo procedemento de urxencia. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases

Modelo de solicitude

 

 

(20/08/2018) Convocatoria de 3 prazas de conserxe-mantedor/a de edificios para os CEIP de Comeniño, As Bizocas e Rosalía de Castro. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases e modelo de solicitude>

 

(16/08/2018) Listaxe difinitivo de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018.

 

(03/08/2018) Orzamento e cadro de persoal 2018

 

(02/08/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco Categoría RESPONSABLE DE ALMACEN. Prazo para presentar documentación: do 3 ao 9 de agosto de 2018.

 

(02/08/2018) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo por acumulación de tarefas

 

(31/07/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018. Prazo para presentar documentación: do 1 ao 7 de agosto de 2018.

 

(13/07/2018) Modificación dos prezos das actividades deportivas do Concello do Grove

 

(03/07/2018) Acta do procedemento de selección de 7 postos de auxiliares de Policía Local

 

(02/07/2018) Acta da Comisión de Valoración da convocatoria da Bolsa Ernesto Goday 2018

 

(26/06/2018) Listaxe de nenos e nenas admitidos/as no Campamento Deportivo de Verán 2018

 

(26/06/2018) Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(20/06/2018) Acta do tribunal da selección de socorristas, patrón de embarcacións deportivas e sanitarios praias no Concello do Grove para o 2018

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da Ordenanza para o impulso social da lingua galega no concello do Grove

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da nova Taxa pola prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas, construcións, salvamentos e outros análogos

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización e aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais

 

(12/06/2018) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección de socorristas, sanitarios e patrón de embarcacións e relación de aspirantes admitidos e excluídos

 

(11/06/2018) Formalización de contrato da obra "Humanización da rúa Alexandre Bóveda"

 

(06/06/2018) Acta do tribunal da selección do coordinador técnico de socorrismo en praias do Concello do Grove para 2018

 

(06/06/2018) Listaxe de persoas admitidas á selección de sete auxiliares de policía local do Grove

Addenda>

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases contratación socorristas e patrón. Convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2018

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases para a contratación de sanitarios. Bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(23/05/2018) Modificación da Ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(09/05/2018) Concesión de subvencións da Deputación de Pontevedra correspondentes á convocatoria para os plans de mobilidade sustentable para concellos de menos de 50.000 habitantes

 

(19/04/2018) Concesión de subvención da Deputación Provincial de Pontevedra Plan Concellos 2018. Liña 3 Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. 

Documento informativo de postos, procedementos e requisitos

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a clubs deportivos do Concello do Grove

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a eventos deportivos do Concello do Grove

 

(28/03/2018) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal para a formación dunha bolsa de emprego de monitores deportivos de pádel.

 

(22/03/2018) Cobramento do padrón de auga, depuración e canon de saneamento da Xunta

 

(22/03/2018) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de terrazas

 

(22/03/2018) Anuncio de regularización do cemiterio parroquial de San Vicente do Grove.

 

(09/03/2018) Aprobación inicial das modificacións propostas á Ordenanza municipal reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(01/03/2018) Anuncio de licitación. Venta de maquinaria de carpintería de antiguo obradoiro de emprego

 

(01/03/2018) Anuncio de licitación. Adxudicación de bancadas no mercado municipal

 

(28/02/2018) Bolsa de emprego monitor/a deportivo/a de pádel Concello do Grove

                     BASES>

 

(28/02/2018) Corrección de erros do anuncio da convocatoria de subvencións para actividades de dinamización e promoción comercial de hostalería e turismo, publicado o 6 de febreiro

 

(07/02/2018)  Acordo Plenario de 29 de xaneiro de 2018 para apoiar a solicitude da MODALIDADE DE BACHARELATO DE ARTES NO IES MONTE DA VILA

 

(06/02/2018) Delegación na Xunta de Goberno Local da atribución de licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(06/02/2018) Ordenanza de tráfico do Concello do Grove (BOP núm. 26 do 06/02/2018)

 

(30/01/2018) Dación de contas ao Pleno Subvencións Plan Concellos 2017 da Deputación Provincial

 

(09/12/2017) Aprobación inicial da Ordenanza de tráfico do Concello do Grove

 

(05/12/2017) Calendario fiscal do contribuínte

 

(01/12/2017) Certificado plenario 27/11/2017. Dación de contas das subvencións da Deputación de Pontevedra Plan Concellos 2016

 

(28/11/2017) Informacion pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(17/11/2017) Dación de contas das resolucións presidenciais da Deputación de Pontevedra que aproban varias solicitudes de subvención do Concello do Grove formuladas con cargo ao Plan Concellos 2017

 

(15/11/2017) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(15/11/2017) Expediente de modificación de crédito 10/2017

 

(09/11/2017) Lista de admitidos definitiva da Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinaría.

 

(06/11/2017) Prego de condicións para a adxudicación por procedemento aberto de casetas e bancadas libres no mercado municipal do Grove

Plano>

 

(31/10/2017) Cadro de Persoal do Concello do Grove. Exercicio 2017

 

(16/10/2017) Concesión de subvencións deportivas municipais del Concello do Grove 2017 

 

(16/10/2017) Lista de admitidos e de excluídos na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos do 16 ao 20 de outubro.

 

(05/10/2017) Resolucíon da Alcaldía coa puntuación obtida polos candidatos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(27/09/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(30/08/2017) Aprobación inicial orzamento e cadro de persoal 2017

 

(17/08/2017) Proxecto de humanización da rúa Castelao, entre as rúas Luis A. Mestre e Luis Casais

 

(11/08/2017) Resolución de Alcaldía coa listaxe final da Bolsa de Emprego para a contrataciónl aboral temporal da Festa do Marisco 2017, realizado o sorteo para dirimir os empates entre os/as candidatos/as

 

(04/08/2014) Implantación da Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(03/08/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe coa puntuación definitiva dos candidatos/as da Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco 2017 e data para dirimir os empates entre candidatos/as. Xoves, 10 de agosto de 2017, ás 10.00 h na Sala das Cunchas da Casa do Concello do Grove, praza do Corgo. O Grove.

 

(03/08/2017) ANUNCIO polo que se fai público o expediente de modificación de uso de equipamento en Monte da Vila

 

(01/08/2017) Certificado do acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de xullo de 2017 sobre a Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(26/07/2017) Resolución da Alcadía coa listaxe definitiva de admitidos e puntuación provisional na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017. Prazo de 5 días hábiles desde o 27 de xullo para presentar alegacións.

 

(26/07/2017) Modificación de créditos N.º3/2017

 

(26/07/2017) Modificación de uso para a construción do auditorio e escola de música

 

(11/07/2017) Listaxe de admitidos/as e excluídos/as na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017 Prazo de 5 días naturais desde o día 12 de xullo.

 

(11/07/2017) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

[19/06/17] Listaxe de admitidos e calendario de actuacións para as prazas de socorristas, patrón e sanitarios 2017. 

 

(16/06/2017) FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  

 

(14/06/2017) BASES ESPECÍFICAS DA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓN DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA FESTA DO MARISCO DE 2017.

Anexo I (Solicitude de participación)

Anexo II (Postos e requisitos)

Resume de documentación a xuntar coa solicitude

Corrección de erros

Nota: O prazo de presentación de solicitudes do día 16 de xuño ata o 30 de xuño de 2017.

 

(10/06/2017) Anuncio de Convocatoria de contratación a través do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra de 4 Peóns de Obras Públicas, 2 conductors camión e 1 auxuliar adminsitrativo. (prazo ata 20 de xuño)

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(07/06/2017) EXPOSICIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2016

 

(02/06/2017) Resolución de Alcaldía coa lista final dos/as condidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove, unha vez realizado o sorteo dos empates. A bolsa ten unha validez de 2 anos, a partir do do 2 de xullo de 2017.

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(29/05/2017) Resolución de Alcaldía coa lista definitiva coas puntuacións dos/as candidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove e data do día do sorteo público para dirimir os empates.

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de a