Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Que é o perfil do contratante?

O perfil do contratante é o lugar da páxina web das administracións públicas en que se publica a información relativa á contratación administrativa, tal como os anuncios de licitación, as adxudicacións provisionais e definitivas e os pregos de contratación. Está regulado no artigo 42 da Lei de 30/2007, de contratos do sector público, e debe contar cun dispositivo informático que garanta o indubidable da data e hora de inicio de publicación no sitio web.

  

Advírteselles ás persoas interesadas que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e, por tanto, carecen de validez xurídica.

 

A única documentación válida para poder licitar estes procedementos de contratación atópase publicadada no BOP de Pontevedra, no que respecta ao seu anuncio, e nos textos subscritos polo órgano de contratación que se entregan na oficina de información municipal en canto ás súas condicións técnicas e administrativas.

 

Contacto das ofertas do Concello do Grove

  • Teléfono do Servizo de Contratación: 986 730 975
  • Fax do Servizo de Contratación: 986 731 358
  • Enderezo postal: Servizo de Contratación, Edificio Administrativo do Concello do Grove, rúa Cándido Acuña Blanco, 3 , 36980 O Grove (Pontevedra)

 

As solicitudes, por escrito, dirixiranse ao órgano de contratación e presentaranse a través do Rexistro xeral do Concello do Grove.

 

Concursos abertos

 

Pendentes de adxudicar

 

Adxudicados provisionalmente

 

Adxudicados definitivamente

 

Anulados

 

Desertos