Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

(16/08/2021) BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN, BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL, DE 1 INFORMADOR/A PARA A OFICINA DE TURISMO

      Ver ANUNCIO BOP>

 

(24/06/2021) Relación de aspirantes admitidos na selección dunha praza de axente de turismo laboral temporal, constitución do tribunal e data do exame

 

(10/06/2021) Bases que rexen a convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal, de 1 informador/a para a oficina de turismo

 

(21/05/2021) Valoración dos méritos e data para a proba de galego para a selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(20/05/2021) Relación de persoas aptas na proba escrita para a selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(12/05/2021) Constitución do tribunal para a selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do proxecto de recuperación do sector turístico no Grove, relación de aspirantes admitidos e data da proba

 

(05/05/2021) Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos na selección dunha plaza de auxiliar de turismo funcionario interino dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(04/05/2021) Bases Plan Concellos, nomeamento de tribunal e convocatoria proba práctica

 

(23/04/2021) Convocatoria dunha praza de turismo para o proxecto de recuperación do sector

(23/04/2021) Proposta de bases que rexerán a convocatoria para o nomramento dun/dunha auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico do Grove

 

(02/03/2021) Convocatoria de bolsa de emprego de electricista para o Concello do Grove

(02/03/2021) Anexos de inscrición no proceso de selección electricista

(22/02/2021) Certificado acordo Xunta Goberno Local creación lista de espera de operario electricista

 

(19/02/2021) Nova convocatoria do proceso selectivo dun psicólogo/a para a UAD do Concello do Grove

 

(28/01/2021) Primeiro chamamento operarios de limpeza lista de espera

 

(12/01/2021) Lista de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de emprego de auxiliar de cultura

 

(04/08/2020) Acta do tribunal de selección: relación de aptos e proposta de candidatos para as 2 prazas de informadores/as para a oficina de turismo (Exp.: 1229/2020)

 

(27/07/2020) Constitución do tribunal para a selección de dous informadores/as para a oficina de turismo, relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas

 

(20/07/2020) Bases de la convocatoria de selección paral a contratación, bajo la modalidad de contrato laboral temporal, de 2 informadores/as de turismo

 

(08/07/2020) Relación de aptos y propuesta de candidatos para las 2 plazas de agentes para la oficina de turismo. (Exp.: 663/2020)

 

(03/07/2020) Relación de aspirantes admitidos y fecha de la prueba para las 2 plazas de agentes para la oficina de turismo (Exp.: 663/2020)

 

(29/06/2020) Constitución del tribunal para la selección de dos agentes para la oficina de turismo, relación de aspirantes admitidos y excluídos y fecha de la prueba (Exp. 663/2020)

 

(16/06/2020) Anuncio da convocatoria de 2 plazas laborales temporales de agentes para la oficina de turismo

 

(16/06/2020) Bases de la convocatoria de selección para la contratación, bajo la modalidad de contrato laboral temporal, de 2 agentes para la oficina de turismo

 

(02/06/2020) Acuerdo del tribunal: Segundo ejercicio de la fase de oposición para la constitución de una bolsa de empleo temporal. Puesto de administrativo/a. (Exp.: 2491/2019)

 

(02/06/2020) Anuncio: Puntuaciones definitivas y propuesta de contratación de peón/ona forestal Plan Concellos 2020

 

(02/06/2020) Anuncio: Puntuaciones definitivas y propuesta de contratación de peón/ona de obras públicas Plan Concellos 2020

 

(11/05/2020) Anuncio del tribunal de selección: resultados definitivos del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de auxiliar técnico de deportes (exp.: 896/2019)

 

(11/05/2020) Acta del tribunal de selección. Resolución de reclamaciones procedimiento de selección técnico/a auxiliar deportivo (exp. 896/2019)

 

(21/20/2020) Criterios de corrección para el segundo ejercicio del proceso selectivo convocado para la selección de un funcionario interino para cobertura de una plaza de técnico auxiliar deportivo, del Ilmo. Ayuntamiento de O Grove

 

(10/02/2020) Selección de un/a funcionario/a interino/a técnico/a auxiliar Deportes (exp. 896/2019). Plantilla cuestionario tipo test

 

(06/02/2020) Proceso selectivo para técnico/a auxiliar de Deportes. Reunión del tribunal. 1er. examen, evaluación y baremo de alegaciones

 

(24/01/2020) Constitución del tribunal para la selección de un/a técnico/a auxiliar de deportes y evaluación y baremo de los méritos