Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Corporación Municipal

A corporación intégrase polas persoas que se expresan a continuación

logotipo PSdeG-PSOE
 • José Antonio Cacabelos Rico
 • María Ángeles Domínguez Fernández
 • Noemí Outeda Prol
 • María del Pilar Galiñanes Castro
 • Santiago Marcelino Meis Otero
 • Juan Otero Otero
 • Juan R. Outeda Montenegro
 • Francisco M. Parada Carballa
logotipo PP
 • Pablo José Leiva Lois
 • María Alejandra Lamas Domínguez
 • Carolina Otero Lois
 • Santiago Mariño Couto
logotipo EU
 • José Antonio Otero González
 • Susana Millán Prol
 • Anxo Meis Domínguez
logotipo BNG
 • Maria Teresa Galiñanes Prol
 • Anselmo Noya Martínez

Correspóndenlle ao Pleno, unha vez constituído conforme ao disposto na lexislación de réxime local, as seguintes atribucións:

 • Elixir e destituír o alcalde do seu cargo conforme as regras establecidas na lexislación electoral.
 • Controlar e fiscalizar os órganos de goberno municipais.
 • Aprobar o regulamento orgánico, as ordenanzas e demais disposicións de carácter xeral que sexan da competencia municipal.
 • Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración do termo municipal, creación ou supresión de municipios e das entidades ás que se refire o artigo 45 da Lei 7/1985, do 2 de abril; creación de órganos desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades, e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo.
 • Aprobar o cadro de persoal e a relación dos postos de traballo da entidade, segundo as normas estatais previstas no artigo 90.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e determinar o número e características do persoal eventual, así como aprobar a oferta anual de emprego público.
 • A fixación da contía global das retribucións complementarias, dentro dos límites máximos e mínimos e demais prescricións establecidas nas normas estatais de desenvolvemento do artigo 93 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
 • Aprobar as bases das probas para a selección de persoal, con suxeición ás normas regulamentarias que dite o Estado en aplicación da autorización conferida polo artigo 100.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
 • Aprobar as bases que haxan de rexer nos concursos de provisión de postos de traballo, con suxeición ás normas básicas que dite o Estado, segundo o previsto nos artigos 90.2 e 101 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e resolver motivadamente os concursos aos que se refire o artigo 102.2 da mesma lei.
 • A autorización ou denegación de compatibilidade do persoal ao servizo da entidade local para un segundo posto ou actividade no sector público, así como a resolución motivada que recoñeza a compatibilidade ou declare a incompatibilidade do citado persoal para o exercicio de actividades da entidade local, a que se refiren os artigos 9 e 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.
 • Separar do servizo os funcionarios da entidade, ratificar o despedimento do persoal laboral e impoñerlles sancións por faltas graves ou moi graves aos funcionarios con habilitación de carácter nacional que non supoñan a destitución do cargo nin a separación definitiva do servizo.
 • A determinación dos recursos propios de carácter tributario, a aprobación e modificación dos orzamentos, a disposición de gastos nos asuntos da súa competencia e a aprobación das contas.
 • Acordar as operacións de crédito ou garantía e conceder quitas e esperas, así como o recoñecemento extraxudicial de créditos.
 • A alteración da cualificación xurídica dos bens do municipio, logo do expediente no que se acredite a súa oportunidade e legalidade.
 • A adquisición de bens e a transacción sobre estes, así como o seu alleamento ou calquera outro acto de disposición, incluíndo a cesión gratuíta a outras administracións ou institucións públicas e a institucións privadas de interese público sen fin de lucro.
 • A concesión, arrendamento ou cesión de uso de bens por máis de cinco anos, sempre que a súa contía exceda do 10% dos recursos ordinarios do seu orzamento.
 • A regulación do aproveitamento dos bens comunais e a cesión por calquera título do aproveitamento destes bens.
 • O exercicio de accións administrativas e xudiciais e a defensa nos procedementos incoados contra o Concello.
 • A presentación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais administracións públicas.
 • A aceptación da delegación de competencias feita por outras administracións públicas.
 • A aprobación dos plans e demais instrumentos de ordenación e xestión previstos na lexislación urbanística.
 • A aprobación da forma de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización.
 • A contratación de obras, servizos e subministracións cuxa duración exceda dun ano ou esixa créditos superiores aos consignados no orzamento anual da entidade e a aprobación de pregos de condicións xerais a que deban suxeitarse os contratos da corporación.
 • A aprobación dos proxectos de obras cando a contratación da súa execución sexa da súa competencia, conforme o disposto no apartado anterior.
 • Conceder medallas, emblemas, condecoracións ou outros distintivos honoríficos e conferir títulos de fillos predilectos ou adoptivos ou de membros honorarios da corporación.
 • Aquelas outras que deban corresponderlle ao Pleno por esixir a súa aprobación unha maioría especial, conforme o disposto no artigo 47 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e as demais que expresamente lle confiran as leis.