Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

 

 

Enderezo

Casa do Concello

Praza do Corgo1, 1º andar

36980 O Grove

 

Teléfono

986 733 190

Correo electrónico

normalizacionlinguistica@concellodogrove.es

Facebook www.facebook.com/snlconcellodogrove

 

O Concello do Grove conta cun Servizo de Normalización Lingüística (SNL) para promover a galeguización dos seus servizos e poñer en marcha programas dirixidos á cidadanía, co fin de implicala neste proceso.

 

O SNL ten como obxectivo fundamental acadar a normalización da lingua galega. O seu labor consiste en potenciar o uso e aumentar o prestixio do galego na Administración local e en todos os ámbitos da vida municipal.

 

Funcións do SNL

 

O SNL atende tanto o aspecto organizativo da Administración local como as necesidades lingüísticas do conxunto da poboación. Así pois, a súa actividade céntrase en tres eidos fundamentais: asesoramento, formación e dinamización.

 

Asesoramento

 • Corrección documental
 • Tradución de textos breves
 • Asesoramento lingüístico
 • Mellora da calidade lingüística e comunicativa dos textos escritos
 • Normalización da imaxe lingüística da entidade
 • Deseño de modelos da documentación formal do Concello (formularios, carteis, actas, facturas, etc.).
 • Contribución na elaboración dun modelo de regulamento do uso do galego na entidade local e promoción da súa posta en práctica
 • Fixación de criterios lingüísticos propios

 

Formación

 • Planificar, xestionar e difundir a realización de cursos de lingua galega, tanto para o persoal ao servizo do Concello como para a poboación en xeral
 • Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, ferramentas e recursos lingüísticos...
 • Detectar as necesidades formativas do cadro de persoal do Concello para deseñar un programa de formación lingüística

 

Dinamización

 • Promover campañas e accións encamiñadas a dinamizar o uso do galego nas actividades cotiás da cidadanía en todos os ámbitos e rachar cos prexuízos lingüísticos que impiden o uso habitual da lingua galega en certos sectores
 • Coordinar actuacións con outros servizos lingüísticos ou entidades que persigan os mesmos fins normalizadores
 • Difundir e xestionar liñas de axuda dirixidas á rede asociativa, empresarial e educativa para fomentar o uso do galego
 • Promover e coordinar grupos de persoas interesadas na normalización que funcionarán como axentes normalizadores entre a cidadanía

 

--------------------------------------

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello do Grove unha subvención de 20.000 euros para o mantemento do SNL municipal no ano 2021, ao abeiro das bases da convocatoria de subvencións para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra para o ano 2021.

 

----------------------------------

 

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello do Grove unha subvención de 2.795,79 euros para o programa "Bicos con Lingua. Unidade didáctica", ao abeiro das subvencións dirixidas aos concellos para as actividades de dinamización da lingua galega do ano 2021. 

 

----------------------------------

 

O Concello do Grove recibiu da Xunta de Galicia (SXPL) unha subvención por importe de 4.202,12 euros para o mantemento do seu servizo lingüístico ao abeiro da Orde do 24 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.