Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

 (22/07/2022) PLAN DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL FRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE O GROVE

 

 

(28/04/2022) ANUNCIO: EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DOS PADRÓNS DAS TAXAS DE RECOLLIDA DE LIXO, AUGA, CANON DA AUGA DA XUNTA DE GALICIA, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DO 1º SEMESTRE 2022

 

(30/03/2022) ANUNCIO: EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DOS PADRÓNS DE MERCADO, FEIRA AMBULANTE E BANCADAS DO 2º TRIMESTRE DO 2022

 

(29/03/2022) ANUNCIO: EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DOS PADRÓNS DE VEHÍCULOS E VAOS 2022

 

(20/01/2022) EDICTO: MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2021

 

(14/01/2022) ANUNCIO: Exposición pública e cobranza en período voluntario dos padróns das taxas dos mercados municipais (bancadas, mercado e feira ambulante) do primeiro trimestre de 2022

 

(10/01/2022) Anuncio: Calendario fiscal do contribuínte para o ano 2022

 

(18/10/2021) EDICTO: MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2021

 

(18/10/2021) ANUNCIO: COMEZO DO PERÍODO DE COBRANZA EN VOLUNTARIA DOS PADRÓNS DAS TAXAS DE RECOLLIDA DE LIXO, AUGA, CANON DA AUGA DA XUNTA DE GALICIA, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DO 2º SEMESTRE 2021

 

(29/09/2021) ANUNCIO: EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DOS PADRÓNS DAS TAXAS DE MERCADOS MUNICIPAIS (BANCADAS, MERCADO E FEIRA AMBULANTE) CORRESPONDENTES AO 4ºT/2021

 

(16/08/2021) BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN, BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL, DE 1 INFORMADOR/A PARA A OFICINA DE TURISMO.

      Ver ANUNCIO BOP>

 

(12/08/2021) Convocatoria de adxudicación de posto de surf 1 na praia da Lanzada–zona sanatorio

 

(04/08/2021) EDICTO: APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IIVTNU

 

(13/07/2021) Edicto: Morosidade e período medio de pago a provedores 2º trimestre 2021

 

(30/06/2021) ANUNCIO: EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DOS PADRÓNS DAS TAXAS DE MERCADOS MUNICIPAIS (BANCADAS, MERCADO E FEIRA AMBULANTE) CORRESPONDENTES AO 3ºT/2021

 

(30/06/2021) ANUNCIO: COBRANZA EN VOLUNTARIA DOS PADRÓNS DAS TAXAS DE RECOLLIDA DE LIXO, AUGA, CANON DA AUGA DA XUNTA DE GALICIA, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DO 1ºSEMESTRE 2021

 

(10.06.2021) EDICTO: Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por subministración de auga potable para regular os supostos de fugas de auga

 

(21/05/2021) Valoración dos méritos e data para a proba de galego para a selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(20/05/2021) Relación de persoas aptas na proba escrita para a selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(12/05/2021) Constitución do tribunal para a selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico no Grove, relación de aspirantes admitidos e data da proba

 

(05/05/2021) Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos na selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario interino dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(30/04/2021) Ordenanza fiscal xeral de xestión e recadación dos tributos locais

 

(28/04/2021) EDICTO: Morosidade e período medio de pagamento 1º trimestre de 2021

 

(23/04/2021) Convocatoria dunha praza de turismo para o proxecto de recuperación do sector

(23/04/2021) Proposta de bases que rexerán a convocatoria para o nomeamento de un/unha auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico do Grove

(19/03/2021) ANUNCIO: Creación da oficina virtual tributaria do Concello do Grove

 

(31/03/2021) ANUNCIO: Exposición pública e cobranza en voluntaria dos padróns das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e feira ambulante) correspondentes ao 2º trimestre de 2021

 

(30/03/2021) ANUNCIO: Exposición pública e cobranza en período voluntario do padrón do IVTM e vaos 2021

 

(08/03/2021) ANUNCIO: Aprobación inicial da Ordenanza xeral de xestión e recadación

 

(29/01/2021) ANUNCIO: Cobranza en voluntaria dos padróns das taxas de auga, canon da auga da Xunta de Galicia, saneamento e depuración correspondentes ao 2º semestre de 2020

 

(19/01/2021) A N U N C I O: Exposición pública e cobranza en voluntaria dos padróns das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e feira ambulante) correspondentes ao 1º t/2021

 

(18/01/2021) EDICTO: Morosidade e período medio de pagamentos do 4º trimestre 2020

  

(15/01/2021) BANDO: Renovación de licenzas para venda ambulante de colares e outros ornatos persoais realizados con cunchas mariñas no concello do Grove. Anexo: Solicitude de licenza de venda ambulante de colares e declaración responsable

 

(12/01/2021) Lista de personas admitidas y excluidas para la bolsa de empleo de auxiliar de cultura

 

(14/12/2020) Calendario fiscal do contribuínte para 2021

 

(14/12/2020) Adxudicación de postos e bancadas do mercado municipal

 

(10/12/2020) Aprobación do Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES)

 

(09/12/2020) Ordenanza reguladora de la taxa pola inscrición nas probas selectivas de persoal do Concello do Grove

 

(04/12/2020) BANDO: Renovacion de licenzas para venda ambulante no mercado ambulante

 Solicitude de renovación da licenza de venda ambulante 2021>

(18/11/2020) Exposición pública e cobramento en voluntaria do padrón da taxa de recollida de lixo correspondente ao 2ºs/2020

 

(03/11/2020) Edicto: Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dol servizo de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais

 

(19/10/2020) Edicto: Morosidade e período medio de pagamento correspondente ao 3ero trimestre do ano 2020

 

(15/10/2020) Aprobación provisional da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inscrición nas probas selectivas de persoal

 

(24/09/2020) Exposición pública e cobramento en voluntaria dos padróns das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e mercado ambulante) correspondentes ao 4T/2020

 

(11/08/2020) Cobranza en voluntaria dos padróns do imposto de bens inmobles e do imposto de actividades económicas correspondentes ao exercicio 2020

 

(06/08/2020) Acta da Comisión de valoración de ofertas dos postos do mercado. Acordo sobre admisión e clasificación das ofertas

 

(28/07/2020) Convocatoria da comisión de avaliación. Apertura de ofertas

 

(20/07/2020) EDICTO: morosidade e período medio de pagamento 2º trimestre 2020

 

(03/07/2020) Anuncio de cobranza relativo aos recibos do IAE 2020

 

(15/05/2020) Resolución da Alcaldía sobre o levantamento da suspensión da realización de sesións ordinarias ou periódicas dos órganos colexiados

 

(12/05/2020) EDICTO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais

 

(11/05/2020) Anuncio do tribunal de selección: resultados definitivos do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de auxiliar técnico de deportes (exp.: 896/2019)

 

(11/05/2020) Acta do tribunal de selección. Resolución de reclamacións procedemento de selección técnico/a auxiliar deportivo (exp. 896/2019)

 

(04/05/2020) ANUNCIO:Modificación do período de cobramento do padrón do imposto de vehículos de tracción mecánica e entrada de vehículos e reservas de espazo correspondentes ao exercicio 2020

 

(23/04/2020) Edicto: Morosidade e período medio de pagamento 1ero. trimestre 2020

 

(21/04/2020) Anuncio no portal web do Concello da consulta pública da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de redes de sumidoiros e depuración de augas residuais

 

(13/03/2020) Anuncio de consulta pública da modificación da ordenanza de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais

 

(09/03/2020) Anuncio de modificación do calendario fiscal do contribuínte do Concello do Grove para o ano 2020

 

(31/01/2020) Certificado de dación de conta ao Pleno de subvencións da Deputación de Pontevedra-Plan Concellos

 

(30/01/2020) Edicto: morosidade e PMP 4ºT/2019

 

(20/01/2020) Modificación do prezo público da escola de música

 

(14/01/2020) AVISO: Período voluntario de cobramento dos padróns das taxas de recollida de lixo, augua, canon da auga da Xunta de Galicia e depuración correspondentes ao 2ºs/2019

 

(09/01/2020) BANDO:Cobramento en voluntaria dos padróns das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e mercado ambulante) correspondentes ao 1t/2020

(19/12/2019) Calendario fiscal do contribuínte para o ano 2020 do Concello do Grove

(05/11/2019) Aprobación do prezo público da Escola de Música

(07/10/2019) Acordo sobre a dación de contas ao Pleno das subvencións da DEPO Plan Concellos 2019

(04/12/2018) Resolución da Deputacion de Pontevedra sobre a concesión da subvención outorgada ao Concello do Grove para a suministración de bancos e papeleiras

(28/11/2018) Certificado do acuerdo da XGL sobre a aprobación da proposta de subvencións a actividades culturais a entidades sen ánimo de lucro do Concello do Grove

(15/11/2018) Acordo da XGL do 12/11/2018 sobre a publicación de criterios sobre a normativa de aplicación en solo rustico (sede electrónica)

(01/08/2017) Informe trimestral sobre morosidade - PMP 2ºT/2017

(28/04/2017) Informe trimestral sobre morosidade - PMP 1ºT/2017

(01/02/2017) Informe trimestral sobre morosidade – Período medio de pago 4ºT/2016

(07/09/2016) Resolución da XGL sobre as subvencións a asociacións sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais para 2016 no municipio do Grove

(30/11/2015) Expediente de contratación da cafetería da Festa do Marisco 2015

(14/10/2015) Datos finais da Festa do Marisco 2015 (provisionais)

(09/10/2015) Informe sobre a contratación de persoal voluntario para a LII Festa do Marisco

Documentación das contas da Festa do Marisco: